STADGAR för föreningen Jazz och Blues i Kungsbacka

Säte: Kungsbacka kommun

Mål: Jazz och Blues i Kungsbacka är en ideell förening vars ändamål är att

 • erbjuda jazz, blues och närbesläktad improviserad musik till intresserade

i Kungsbacka

 • skapa arbetstillfällen för etablerade musiker
 • samt uppmuntra utövandet av jazz-, blues- och improviserad musik.

Medlem: Medlemskap medges alla som vill verka för föreningens målsättning och
skap betalar fastställd medlemsavgift
Möten: Årsmöte hålls under mars månad. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen
finner det påkallat eller när minst 20% av föreningens medlemmar skriftligen
begär det.
Kallelse till möte skall ske senast tre veckor före mötet.
Styrelse: Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av minst fem ledamöter och
två suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett år medan minst halva
antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet när minst tre ledamöter är
närvarande. Ordförande har utslagsröst.
Sluten omröstning får inte ske på styrelsesammanträde.
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande och kassör
var för sig.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst två
styrelseledamöter begär det.

Revisorer: Till att granska föreningens verksamhet och räkenskaper utses en revisor och
en suppleant.

Medlemsavgift: Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

Årsmöte: Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare som också är rösträknare
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om mötet blivit kallat på rätt sätt
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut jämte revisionsberättelse.
  Fastställande av balans- och resultaträkningar.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
 10. Val av ordförande och övriga ledamöter jämte suppleanter
 11. Val av revisor och suppleant.
 12. Val av tre ledamöter i valberedningen varav en utses till sammankallande.
 13. Verksamhetsplan och budget.
 14. Fastställande av medlemsavgift.
 15. Behandling av motioner och förslag.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutning.

Verksamhetsår: Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
Motioner: Medlemmarnas motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast
den 1 februari.
Röstning: Röstning vid årsmöte sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet utom när
det gäller beslut om stadgeändring och föreningens upplösning. Vid lika antal
röster har ordförande utslagsröst. Detta gäller inte beslut om styrelsens
ansvarsfrihet. I detta fall skall röstning och lottning avgöra.
Sluten omröstning kan ske vid personval om någon begär det.
Röstning genom fullmakt är inte tillåten.
Stadgar: För att ändra stadgarna krävs två på varandra följande föreningsmöten,
varav ett ska vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall det gå minst 30 dagar.
För ändring av stadgarna krävs beslut med minst två tredjedels majoritet av
de närvarande medlemmarna.
Föreningens upplösning: Beslut om föreningens upplösning skall fattas med minst två tredjedels
upplösning majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara
årsmöte. Mellan de båda mötena skall det gå minst 30 dagar.
Vid föreningens upplösning skall föreningens överskott, som gåva, tillfalla
Svenska Jazzriksförbundet.

Stadgarna fastställda på konstituerande möte 2011-04-07.

FacebookTwitterGoogle+Share